Lokalrådet inviterer til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne 

d. 25. oktober 2022 kl. 19.30 i forsamlingshuset

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Debatpunkt

  1. Drøftelse af anvendelsen af 300.000 kr fra salg af Tønning forsamlingshus i 2007. På baggrund af drøftelse og input træffer lokalrådet beslutning om anvendelse inden årets udgang”
  2. Transformatortårnet på Trædenvej – bevarelse eller nedrivning?

6. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er .

Jackie Houl Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

Lissy Jørgensen (stiller op igen)

Suppleanter er: Christoffer Worm, Morten Planck 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Knud Thyregod er revisor, Peter Thomasen er suppleant

8. Evt