Formål/vedtægter

Vedtægter

Fastsat på stiftende generalforsamling 2. dec. 2015. Afholdt på TTF med ca. 35 fremmødte. Tilrettet januar 2018.

Foreningens navn

Trømmelstrup Husmoderforening anno 2014

Foreningens formål

Hovedformål: Foreningens primære formål er at skabe et åndehul, hvor travle husmødre kan slippe fra hverdagens forpligtelser.

Vi vil arrangere aktiviteter, foredrag og lignende for kvinder med tilknytning til Tønning, Træden, Troelstrup og Gammelstrup.

Det tilsigtes at skabe relationer og sociale netværk i lokalsamfundet, samt at få sjove og humoristiske oplevelser sammen.

Bestyrelsen sørger for, at der afholdes ca. 2 årlige arrangementer. Alle foreningens medlemmer kan endvidere foreslå og arrangere aktiviteter i foreningens regi (aftales med en fra bestyrelsen). Alle arrangementer annonceres på www.tønning-træden.dk samt foreningens facebookside.

Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer

7 bestyrelsesmedlemmer, heraf formand, kasserer, næstformand og referent. Bestyrelsen arbejder ulønnet og skal være medlem af foreningen.

Valg af bestyrelse

Stemmeafgivelsesregler til valg af bestyrelse:

Hver person har to stemmer, og de opstillede der får flest stemmer er valgt. Man vælges for en 2-årig periode, således at to personer er på valg hvert ulige år og tre i lige år. Der tilstræbes ca. 4 årlige bestyrelsesmøder eller ved behov.

Evt. konstituering af bestyrelsen: Hvis bestyrelsen ikke er valgt med konkrete poster på generalforsamlingen, skal bestyrelsen konstitueres. Konsti- tueringen skal ske på første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesposterne fordeles internt, så det er klart, hvem der er formand, kasserer m.m. Det konstituerende bestyrelsesmøde kan evt. afholdes i umiddelbart forlængel- se af generalforsamlingen.

Foreningens hjemsted

Hjemstedet for foreningen er altid hos den siddende formand.

Ret til medlemskab

Kvinder der på stiftelsestidspunktet har tilknytning til Tønning-Træden Friskole eller Børnehave – eller bor i nærområdet.

Tegningsret for foreningen*

Formand og kasserer har tegningsret på bestyrelsens vegne.

Procedure for vedtægtsændringer

stemmeflertal.

Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

Skal gå til et lokalt formål f.eks. forsamlingshuset.

Årlig generalforsamling

Den årlige generalforsamling skal finde sted inden udgangen af januar måned.

Agenda er som følger:

  • Det forgangne år – bestyrelsens beretning
  • Evt. vedtægtsændringer
  • Kontingentfastsættelse
  • Valg til bestyrelsen
  • Idéer og forslag fra bestyrelsen
  • Idéer og forslag fra medlemmerne

Beslutning om kontingent

2017: 100 kr om året. Overføres til NEM konto 7240 0001492474 eller via mobilpay på 9125 8740** (gerne inden 1. februar). Kontingent kan bruges til f.eks. leje af lokaler.

*Tegningsretten er den der kan forpligte foreningen juridisk overfor omverden. Det vil sige indgå aftaler osv. på foreningens vegne.

** Mobilpay er under oprettelse – der afventes godkendelse af businesskonto.