Formål/vedtægter

Formål

Lokalrådets formål er at:

– Fremme samarbejdet mellem alle, der kan bevare og videreudvikle lokalsamfundets fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier.

– Fremme det regionale samarbejde.

– Forbinde lokale initiativer.

– Kontakt til feks. Horsens Landsbyråd (hvor der kan søges midler) og lokale medier.

– Synliggører hvor, med hvem og hvordan man kan blive indvolveret i lokale initiativer.

Lokalrådet mødes typisk 4 til 6 gange om året.

Vedtægterne for lokalrådet for Tønning og Træden sogne Vedtaget den 20/09/2006 

  • 1 Formålet for lokalrådet i Tønning og Træden sogne er at fremme samarbejdet mellem alle, der kan bevare og videreudvikle lokalsamfundets fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier, fremme det regionale samarbejde og udgive Lokalnytten.
  • 2 Lokalrådet består af 4 medlemmer.
  • 3 Valg til lokalrådet sker på den årlige generalforsamling, der afholdes i årets 3.kvartal. Rådets medlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg hvert andet år. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til husstandene i sognene eller annoncering i avis eller blad, der udkommer i sognene. Der vælges endvidere 2 suppleanter til lokalrådet. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode og er derfor på valg hvert år. Endelig vælges der 2 revisorer til lokalrådet. Revisorerne vælges for en 2-årig periode og er derfor på valg hvert andet år.
  • 4 Beboermøder og ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når der skal træffes afgørelser af vigtighed for lokalområdet, og når lokalrådet finder det nødvendigt. Endvidere kan der kræves indkaldt til beboermøde, når 10 beboere skriftligt forlanger det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog skal indkaldelsen ske med mindst 8 dages varsel.
  • 5 Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år, og som er tilmeldt folkeregistret i Tønning eller Træden sogne. Valgbare til lokalrådet er alle, som har stemmeret. § 6 Rådsmedlemmer, som fraflytter sognene, udtræder af rådet. Suppleanten indtræder i det afgående medlems valgperiode.
  • 7 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1.Valg af dirigent. 2. Lokalrådets beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab, der går fra september til september, fremlægges til godkendelse.
  1. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. § 8 Lokalrådet konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden. § 9 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Alle afgørelser træffes i enighed. § 10 Vedtægterne for lokalrådet kan ændres, hvis et flertal af rådets medlemmer finder det nødvendigt. Ændringsforslagene skal offentliggøres med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til generalforsamling. Ændringsforslagene skal endvidere vedtages på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af ændringerne kræves flertal blandt de mødte stemmeberettigede. § 11 Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres således, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. § 12 Opløsning af lokalrådet skal ske efter vedtagelse ved afstemning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. § 13 Ved opløsning af lokalrådet tilfalder eventuelle midler sociale og kulturelle formål i Tønning og Træden sogne.