Vedtægter

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Vedtægter for Tønning-Træden Idrætsforening.

§  1.

Foreningens navn er Tønning-Træden Idrætsforening. Dens hjemsted er Brædstrup kommune.

§   2.

Foreningens formål er at virke for idrættens fremme i Tønning og Træden og omegn samt fremme almindelig folkelig oplysning.

Foreningen skal være tilsluttet de hovedforeninger, der er mest formålstjenlige for foreningens idrætsudøvere.

§   3.

Som medlem, aktivt eller passivt, kan optages enhver person, som går ind for foreningens formål.

Optagelse af umyndige i foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Medlemskontingent betales ved indmeldelsen. Et eksemplar af foreningens vedtægter vil på forlangende blive udleveret til medlemmet.

§   4.

Kontingentrestance udover 3 måneder kan efter beslutning af bestyrelsen medføre eksklusion af foreningen, ligesom bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion eller karantæne af et medlem. En sådan beslutning kræver 2/3 flertal af den samlede bestyrelse.

Afgørelsen kan indankes for den kommende generalforsamling.

§   5.

Gyldig udmeldelse af foreningen sker efter skriftlig anmodning med 14 dags varsel og kan godkendes, såfremt der ikke foreligger kontingentrestance.

§   6.

Foreningens kontingenter fastsættes af bestyrelsen.

§   7.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Foreningen tegnes af formanden. I økonomiske forhold af formanden og kasserer.

Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, i alt 5 personer.

Bestyrelsen afgår efter tur, idet hvert medlem vælges for 2 år ad gangen, således at der henholdsvis er 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Der vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Endvidere vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges på skift for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

§   8.

For at kunne vælges til bestyrelsen skal man være fyldt 16 år.

Formand og kasserer skal dog være fyldt 18 år.

Forældre til umyndige, aktive idrætsudøvere, er valgbare til bestyrelsen.

§   9.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter valget med formand, kasserer og sekretær.

§   10.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts  eller april måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer efter skriftlig anmodning stiller krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indkaldes og afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat.

§   11.

Ordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel, og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 8 dage før.

§   12.

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ligeledes har forældre til aktive idrætsudøvere under 14 år stemmeret.

§   13.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbende år.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse med suppleanter.
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

§   14.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

Dog skal afstemning til valgene være skriftlige såfremt 1 stemmeberettiget medlem begær det.

Ved stemmelighed foretager generalforsamlingens dirigent lodtrækning.

§   15.

Vedtægtsændringer kan foretages når mindst 50% af de afgivne stemmer er for ændringen.

§   16.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For foreningens opløsning kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med ovenstående majoritet, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 22.04.2014
[/av_textblock]

[/av_one_full]