Vedtægter

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Vedtægter for Foreningen Købmandscafeen

§1: Navn: Foreningen Købmandscafeen

§2: Hjemsted: Lejede lokaler i Træden forsamlingshus Brunbanken 1, 8740 Brædstrup

§3: Formål

Foreningens overordnede formål er at skabe et “Hverdagens samlingspunkt” for alle borgere i landsbyerne Troelstrup, Gammelstrup, Tønning og Træden. Det skal ske ved at drive en købmand, som giver mulighed for køb af dagligvarer gennem onlinehandel samt cafédrift. Foreningen skal bidrage til fællesskabet og kvaliteten i det daglige liv for borgerne i landsbyerne samt skabe mulighed for udvikling i området.

§4: Medlemskab

Medlemmerne i foreningen består af borgerne i Tønning og Træden sogne samt de handlende i Købmandscaféen.

§5: Foreningens organisatoriske opbygning

Foreningen består af en bestyrelse, som er ansvarlig for købmandscafeens drift i samarbejde med de ansatte i cafeen. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af ansættelseskontrakt samt ansættelse og evt. afskedigelse af personale til cafeen. Udover de ansatte i cafeen vil driften af købmanden være vartaget af frivillige.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at lejede lokaler anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne for Træden Forsamlingshus.

Den samlende bestyrelse underskriver det årlige regnskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

§6: Bestyrelsen

Der er demokratisk valg til foreningens bestyrelse, hvilket sker ved afholdelse af en årlig generalforsamling.

Bestyrelsen består af ialt 5 valgte bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: Formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. De ansatte i Købmandscaféen kan ikke være en del af bestyrelsen, men skal være repræsenteret til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesvalgte sidder i en to-årig periode, hvorefter de kan genopstille på valg ved den årlige generalforsamling. Suppleanter sidder i en et-årig periode. Suppleanter må gerne deltage i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret. Såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne er inhabil, træder 1. suppleant til. Såfremt to bestyrelsesmedlemmer er inhabile, træder 2. suppleant til.

Ved første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen finder ved lodtrækning i bestyrelsen.

§7: Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§8: Generalforsamling

Generalforsamling afholdes en gang årligt senest i oktober måned. Der skal være indkaldt til generalforsamling mindst tre uger før den fastsatte dato. Indkaldelse sker ved synlige opslag i Købmandscafeen, på foreningens hjemmeside og facebook.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens gang i det forløbne år
  4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  7. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal (med navns underskrift) gives til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal ved de fremmødte. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal der stemmes skriftligt, hvis en eller flere ønsker det. Enhver har to stemmer til rådighed. Man kan ikke stemme med fuldmagt men udelukkende ved fremmøde.

§9: Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen køber sig til statsautoriseret revisor.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af revisor.

§10: Foreningens regnskabs- og formueforhold

Foreningens regnskab føres af kasseren. Et evt. overskud ved regnskabsårets udgang forvaltes af bestyrelsen til videreudvikling af Købmandscafeen. Ved evt. underskud ved regnskabsårets udgang skal det drøftes i bestyrelsen, hvordan underskuddet bliver udlignet de efterfølgende år.

§11: Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændring kræver en ektraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes af bestyrelesen med 14 dages varsel. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget til vedtægtsændring. På den ektraordinære genralforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af flertallet af fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling.

§12: Foreningens opløsning

Foreningens opløsning skal ske på en ektraordinær generalforsamling. Lokaler og evt. nettoformue doneres til Træden Forsamlingshus.
[/av_textblock]

[/av_one_full]