Kategoriarkiv: Lokalråd

Kalendermøde for foreninger og andre interesserede.

Tirsdag d. 3. januar kl. 19.00 – 20.30 inviterer lokalrådet foreninger og andre interesserede til et møde, hvor vi får aktiviteter lagt i den fælles kalender, drøfter nye tiltag og i det hele taget orienterer hinanden om, hvad der er i gang. På dette møde skal vi bl.a. drøfte, om foreningerne skal gå sammen og lave en familieaktivitetsdag til sommer.

Alle er velkomne.

Pengene fra salg af Tønning forsamlingshus i 2008 er nu delt ud.

Efter input fra de mange fremmødte til lokalrådets generalforsamling har lokalrådet valgt at fordele pengene, så Træden forsamlingshus får en stor del af beløbet, idrætsforeningen og husmoderforeningen en mindre del, og så er der afsat penge til renovering af transformatortårnet på Trædenvej.

Vi oplever, at vi her har 3 velfungerende foreninger, som vil få stor glæde af tildelingen, og at det i den sidste ende bliver til glæde for os alle i lokalområdet.

Lokalrådet inviterer til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne 

d. 25. oktober 2022 kl. 19.30 i forsamlingshuset

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Debatpunkt

  1. Drøftelse af anvendelsen af 300.000 kr fra salg af Tønning forsamlingshus i 2007. På baggrund af drøftelse og input træffer lokalrådet beslutning om anvendelse inden årets udgang”
  2. Transformatortårnet på Trædenvej – bevarelse eller nedrivning?

6. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er .

Jackie Houl Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

Lissy Jørgensen (stiller op igen)

Suppleanter er: Christoffer Worm, Morten Planck 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Knud Thyregod er revisor, Peter Thomasen er suppleant

8. Evt 

Landsbyafgrænsning – online borgermøde – mandag d. 31. oktober kl. 19-20.

Horsens kommune inviterer til online borgermøde om landsbyafgrænsning.

Baggrundsinformation: Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033, at der skal igangsættes en planproces, hvor man arbejder på at ophæve alle landsbyafgrænsningerne ved de landsbyer, der måtte ønske det. Denne beslutning udmøntes i et selvstændigt tematillæg til Kommuneplan 2021-33.
Borgermødet har til formål at skabe klarhed over planlovens rammer for den fysiske
planlægning for landsbyer. Samt at kunne konkretisere muligheder og begrænsninger i
den allerede eksisterende lovgivning, herunder kommunens rolle i forbindelse med
planlægningen.

Skriv til Lissy på blomhulevej3@gmail.com, hvis du ønsker yderligere info og evt ønsker at deltage

Idé og kalendermøde torsdag d. 8. september

Lokalrådet inviterer alle interesserede til idé- og kalendermøde i idrætsforeningens lokaler på friskolen.

Mødet er delt i 2:
1.
En drøftelse af, om der er ønske om nye former for aktiviteter og arrangementer i området. Vi håber, det kan munde ud i en lille idébank, hvor folk så kan finde sammen om at få gang i div. tiltag.
2. Få sat så mange arrangementer som muligt i kalenderen i den fælles kalender.

Alle er velkomne

Lokalrådet afholder generalforsamling og formandsmøde

Mandag d. 25. oktober kl. 19.30 efter fællesspisningen.

Dagsorden:

 1: Valg af dirigent

2: Formandsberetninger: Præsentation af foreningerne.

3: Lokalrådets beretning

4. Regnskab

5. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring:

Lokalrådet foreslår, at §2: “Lokalrådet består af 4 medlemmer” ændres til “Lokalrådet består af 5 medlemmer

5. Debatpunkt

Markering af indfaldsvejene til de 4 landsbyer. Ønskes der en ensartethed og i så fald, hvordan skal det udformes?

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er

Anne Robenhagen (ønsker ikke genvalg)

Martin Dupont (stiller op igen)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Evt