Dagsarkiv: 20. februar 2024

Generalforsamling i idrætsforeningen

GENERALFORSAMLING 2024

Tønning-træden idrætsforening indkalder til den årlige generalforsamling, torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.00

Sted:

Forenings lokaler i kælderen på Tønning-Træden Friskole.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbende år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse med suppleanter.

På valg er:

Lasse Kristensen (på genvalg)

Henriette Kragelund (på genvalg)

Michael Fink (på genvalg)

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslag kan sendes til: ttif@outlook.dk

En generalforsamling er et af de vigtigste møder vi kan have. Det er her, hvor vi sammen får vendt året, der er gået og snakker om ønsker for fremtiden.