Månedsarkiv: oktober 2022

Lokalrådet inviterer til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling for Lokalrådet for Tønning Træden sogne 

d. 25. oktober 2022 kl. 19.30 i forsamlingshuset

1. Valg af dirigent

2. Lokalrådets beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Debatpunkt

  1. Drøftelse af anvendelsen af 300.000 kr fra salg af Tønning forsamlingshus i 2007. På baggrund af drøftelse og input træffer lokalrådet beslutning om anvendelse inden årets udgang”
  2. Transformatortårnet på Trædenvej – bevarelse eller nedrivning?

6. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet

På valg i lokalrådets bestyrelse er .

Jackie Houl Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

Lissy Jørgensen (stiller op igen)

Suppleanter er: Christoffer Worm, Morten Planck 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Knud Thyregod er revisor, Peter Thomasen er suppleant

8. Evt 

Landsbyafgrænsning – online borgermøde – mandag d. 31. oktober kl. 19-20.

Horsens kommune inviterer til online borgermøde om landsbyafgrænsning.

Baggrundsinformation: Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033, at der skal igangsættes en planproces, hvor man arbejder på at ophæve alle landsbyafgrænsningerne ved de landsbyer, der måtte ønske det. Denne beslutning udmøntes i et selvstændigt tematillæg til Kommuneplan 2021-33.
Borgermødet har til formål at skabe klarhed over planlovens rammer for den fysiske
planlægning for landsbyer. Samt at kunne konkretisere muligheder og begrænsninger i
den allerede eksisterende lovgivning, herunder kommunens rolle i forbindelse med
planlægningen.

Skriv til Lissy på blomhulevej3@gmail.com, hvis du ønsker yderligere info og evt ønsker at deltage

Trømmelstrup Husmoderforening inviterer til spisning på Cafe Banesti fredag d. 28. oktober kl. 17.30.


Vi håber, at se mange skønne kvinder til en hyggelig aften med lækker mad og god stemning.
Praktisk info: Vi mødes på cafeen kl. 17.30
Menuen står på lækker tapas lavet af gode råvarer
Der vil være mulighed for at købe øl, vin, vand og drinks. Pris 225,- for tapas
+ 25,- deltagelseskontingent til foreningen.
Tilmelding er bindende – betaling sker ved tilmelding via Mobilepay til box på 7591UV
Begrænsede pladser – max 24 deltagere